Właściwość terytorialna


Rozporządzeniem z dnia 14.12.2010 r. (Dz. U. Nr 245, póz. 1640) Minister Sprawiedliwości zniósł z dniem 31.12.2010 r. Sąd Rejonowy w Lublinie i utworzył z dniem 01.01.2011 r. Sądy Rejonowe: Lublin-Zachód
w Lublinie i Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Zgodnie z art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Tomasz Wielgus działa w granicach ustalonych dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
tj. dla części miasta Lublin, poza obszarem w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy do Al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul.Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk, oraz dla gmin Jastków i Konopnica.
Dokładny spis nazw ulic według właściwości SR Lublin-Zachód w Lublinie oraz SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku znajduje się pod tym linkiem.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997
(Dz. U. 2006, Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Z tym, że zgodnie z art. 8 ust. 11:
W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika
i uczestniczącym w tych czynnościach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w art. 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego
mu zwolnienia od kosztów sądowych.